حلقه های آبی چندتایی

چرا به تصویری از آینده مطلوب ایران نیاز داریم؟

ما در شرایطی زندگی می کنیم که شکاف بزرگی بین واقعیت و شرایط زندگی ما از یک سو و خواسته ها و دانسته های فردی ما از سوی دیگر وجود دارد.

Level 3

حلقه های آبی

Level 1

حلقه های آبی

Level 4

حلقه های آبی

2020

2,4

m

حلقه های آبی چندتایی

چندان عجیب نیست که نارضایتی از وضعیت موجود و ابراز آن به بخشی از زندگی ما تبدیل شده است.

2025

8,1

m

حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی

Safety

2050

حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی
حلقه های آبی چندتایی

Level 1

حلقه های آبی

اما، در کنار ابراز نارضایتی از وضعیت موجود، داشتن تصویری مطلوب از آینده برای تغییر مثبت ضروری است.

Level 2

Acceleration control

Advanced Driver Assistance Systems. The vehicle can control steering and acceleration.

حلقه های آبی

Level 3

Environmental Detection

Conditional automation can alert to any vehicles nearby and make steering adjustments.

حلقه های آبی

Level 4

Pedestrian Safety

High-driving automation. Vehicles can intervene if things go wrong.

حلقه های آبی

Level 5

Relax and enjoy

Full driving automation. Does not require human attention. No pedals or steering wheels.

حلقه های آبی

Levels of automation

Automated monitored

Human monitored

1

حلقه های آبی چندتایی

Levels of automation

Automated monitored

Human monitored

2

حلقه های آبی چندتایی

Levels of automation

Automated monitored

Human monitored

5

حلقه های آبی چندتایی

Other Stories

Story 1

How It’s Made: Autonomous Cars

Story 2

The Interiors of Self-driving Vehicles

..................................................