Collective Design

طراحیِ جمعی چیست؟

A roundup

دیزاین جمعی، فعالیتی است همگانی به کمک فناوری دیجیتال و باز برای پیدا کردن راه حل یا خلق یک طرح جدید با بهره گیری از خرد و دانش جمعی.

Bill Dates's

The Plant School

Bringing plants to urban, underserved environments.

The Plant School

هاکاتون‌ها و جم‌ها نمونه‌هایی سازمان‌یافته از دیزاین جمعی هستند،

Cancer Cures

اما حتی ایده های خودجوشی که توسط مردم و خرد جمعی به صورت غیر سازمان یافته گسترش و تکامل پیدا می کنند، مانند دیوار مهربانی هم میتوانند نمونه هایی از دیزاین جمعی محسوب شوند.

Wanda Winfrey

Read More Causes

Million dollar celebrity foundations

Hollywood turns retail: Celebrity brands