ارسال ایده

به صورت خلاصه، ما چشم‌اندازی را می‌خواهیم که بتواند تغییرات دلخواه ملموس در زندگی روزمره  یک شهروند ایرانی را در سال ۱۴۰۶ نشان دهد. این تغییرات مشخصاً باید از طریق دیزاین ایجاد شوند، مربوط به مشکلی مشخص باشند، و در عین آینده‌نگرانه و بلندنظر بودن، باورپذیر و عمل‌گرایانه هم باشند. هیچ محدودیتی در نوع دیزاین وجود ندارد، همه گرایش‌ها می‌توانند در طراحی جمعی شرکت کنند؛ دیزاین تجربه، دیزاین خدمت، دیزاین محصول، دیزاین فضاهای شهری یا فضاهای زندگی، دیزاین هویت، دیزاین اطلاعات، دیزاین گرافیک محیطی، دیزاین تعامل، دیزاین خط‌مشی و رویه‌ها، دیزاین سیستمی، و حتی ترکیب چند نوع دیزاین. این چشم‌انداز باید بر یک گروه هدف مشخص متمرکز باشد که طراح می‌تواند یا خود جزئی از آن گروه هدف باشد، و یا با آن گروه آشنایی عمیقی داشته باشد.