collaboration

طراحیِ جمعی (Collective design) چیست؟

طراحیِ جمعی، فعالیتی است همگانی؛ بهره گیری از خرد و دانش جمعی برای پیداکردن راه‌حل‌های نو یا خلق یک طرح جدید به کمک فناوری و هم‌چنین استفاده از ابزارهای دیجیتال.

هاکاتونها (Hackathon) و جمها (Jam) نمونه‌هایی سازمان یافته از دیزاین جمعی هستند، اما حتی ایده‌های خودجوشی که توسط مردم و خرد جمعی به صورت غیر سازمان‌یافته گسترش و تکامل پیدا می‌کنند، مانند دیوار مهربانی هم می‌توانند نمونه هایی از دیزاین جمعی محسوب شوند.